image قرص نیکلوزماید عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی

موارد مصرف

این دارو در درمان آلودگی به کرم های پهن مصرف می شود.

مکانیسم اثر

نیکلوزامید فسفریلاسیون اکسیداتیو را در میتوکندری کرم های پهن مهار میکند و موجب مرگ کرم می شود.

فارماکوکینتیک

این دارو به مقدار خیلی ناچیز از راه خوراکی جذب می شود. دفع آن از طرق مدفوع است.

موارد منع مصرف

هشدارها

انجام آزمون مدفوع تقریباً یک تا سه ماه بعد از درمان با این دارو برای تعیین اثر بخشی دارو ضروری باشد.

عوارض جانبی

تهوع،استفراغ، درد شکم، سرگیجه و خارش با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخل دارویی

نکات قابل توصیه

۱- قرص های جویدنی این دارو باید کاملاً جوید و همراه با آب مصرف نمود.

۲- بهتر است این دارو را با معده خالی یا بعد از غذای سبک ( مثلاً صبحانه ) مصرف کرد.

۳- توصیه می شودکه ۲ ساعت بعد از مصرف دارو یک مسهل نمکی مانند سولفات منیزیم مصرف شود.

۴- دوره درمان با این دارو باید کامل شود. تکرار دوره ممکن است ضروری باشد.

مقدار مصرف

بزرگسالان : مقدار مصرف این دارو در درمان آلودگی به تنیاسولیوم در بزرگسالان ۲ گرم در یک نوبت بعد از صبحانه سبک می باشد که ۲ ساعت بعد از آن مسهل مصرف می شود. نیکلوزامید در درمان آلودگی به تنیاساژیناتا و دیفیلوبوتیریوم لاتوم با مقدار ذکر شده در مورد آلودگی با تنیا سولیوم مصرف می شود، اما می توان نیمی از مقدار مصرف دارو را بعد از صبحانه و بقیه را یک ساعت بعد مصرف نمود و ۲ ساعت بعد مسهل نمکی را مصرف نمود. مقدار مصرف نیکلوزامید در درمان آلودگی به همینولپیس نانا در بزرگسالان ۲ گرم در یک نوبت در روز اول و سپس g/day1 برای ۶ روز می باشد.

کودکان : در کودکان با سن بیش از ۶ سال مقدار مصرف مانند بزرگسالان است . در کودکان ۶-۲ سال، در درمان آلودگی به تنیاسولیوم، دیفیلوبوتریوم لاتوم و تنیا ساژیناتا، یک گرم و در درمان آلودگی به همینولپیس نانا، g/day1 و mg/day500 برای ۶ روز بعد، مصرف می شود. در کودکان با سن کمتر از ۲ سال، در درمان آلودگی به تنیا سیولیوم، دیفیلوبوتریوم لاتوم و تنیا ساژیناتا ۵۰۰می لی گرم و در درمان آلودگی به همینولپیس نانا mg/day500 در روز اول و mg/day250 برای ۶ روز بعد مصرف می شود.

اشکال دارویی

Chewable Tablet : 500mg