▪موارد مصرف

– درمان میگرن حاد با یا بدون اورا

▪مکانیسم اثر

————————

▪فارماکوکینتیک

————————

▪موارد منع مصرف

————————

▪هشدارها

————————

▪عوارض جانبی

————————

▪تداخل دارویی

————————

▪نکات قابل توصیه

————————

▪مقدار مصرف

————————

▪اشکال دارویی

تک فارس » پزشکی سلامتی » قرص میگرکسترا عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی