سیبی را نصف کنید و دو دانه ان را بگیرید و هریک را نشان یکی از دو دلداده تان قرار دهید .حالا با نوک انگشتان دانه ها را قدری به پیشانی خود بفشارید ؛ وقتی انگشتان خود را بردارید دانه ها برای مدتی بر روی پیشانیتان باقی خواهند ماند .

image فال جالب سنجش علاقه دیگران به فرد با دانه های میوه سیب
دانه ای که بیشتر روی پیشانی شما بماند نشان دهنده این است که ان شخص بیشتر دلداده شماست!

تک فارس » مطالب جالب » فال جالب سنجش علاقه دیگران به فرد با دانه های میوه سیب