عکسی از عصای منتصب به حضرت موسی که به اذن خداوند به مار تبدیل شد. این عصا اکنون در یکی از موزه های ترکیه نگهداری می شود.

image عکس واقعی از عصای حضرت موسی در موزه ترکیه

موسی از شخصیت های کتاب مقدس و نیز قرآن است. در نظر پیروان ادیان سامی وی از پیامبران بزرگ است و مطابق روایات سنّتی این دین ها، قوم بنی اسرائیل را از مصر بیرون برد. حضرت موسی عصایی داشت که به اذن خدا با آن معجزاتی انجام میداد.