image عکس های دیدنی برج پنج متری ساخته شده روی کره ماه

این برج که روی سطح کرۀ ماه پیدا شده است ۳ مایل (نزدیک به ۵ کیلومتر) بلندی دارد. آیا این یک پایگاه مصنوعی است که توسط موجودات هوشمند به غیر از انسانها ساخته شده است؟

شما می توانید تصویر برج را با وارد کردن مختصات جغرافیایی زیر در Google Moon ببینید:

۲۲°۲۷’۲۸-۲۲″S / 45°۵۸’۵۱-۴۴″W.

image عکس های دیدنی برج پنج متری ساخته شده روی کره ماه

image عکس های دیدنی برج پنج متری ساخته شده روی کره ماه

image عکس های دیدنی برج پنج متری ساخته شده روی کره ماه

image عکس های دیدنی برج پنج متری ساخته شده روی کره ماه

image عکس های دیدنی برج پنج متری ساخته شده روی کره ماه