مایکل مارتن عکاس انگلیسی با کاشتن دور بین خود در نقاط مختلف سواحل انگلستان و عکاسی در ساعت‌های جزر و مد تصاویر جالبی را ثبت کرده که در آن تأثیر این پدیده طبیعی بر ساحل و مناطق اطراف آن به خوبی نمایان است.

image عکس های جالب جزر و مد دریا در سواحل انگلستان

image عکس های جالب جزر و مد دریا در سواحل انگلستان

image عکس های جالب جزر و مد دریا در سواحل انگلستان

image عکس های جالب جزر و مد دریا در سواحل انگلستان

image عکس های جالب جزر و مد دریا در سواحل انگلستان

image عکس های جالب جزر و مد دریا در سواحل انگلستان

image عکس های جالب جزر و مد دریا در سواحل انگلستان

image عکس های جالب جزر و مد دریا در سواحل انگلستان

image عکس های جالب جزر و مد دریا در سواحل انگلستان

image عکس های جالب جزر و مد دریا در سواحل انگلستان

image عکس های جالب جزر و مد دریا در سواحل انگلستان

image عکس های جالب جزر و مد دریا در سواحل انگلستان

تک فارس » مطالب جالب » عکس های جالب جزر و مد دریا در سواحل انگلستان