image عکس بامزه خمیازه بابون خاکستری آفریقایی در باغ وحش ملی مالز

بابون خاکستری آفریقایی در باغ وحش ملی مالزی نگهداری می شود و خمیازه صبحگاهی آن سوژه یکی از گردشگران شده است.