این عکس در سال ۱۲۹۶ شمسی گرفته شده است.

image عکسی دیدنی از مهین السلطنه یکی از همسران مظفرالدین شاه