image عکسی بی نظیر از لحظه آب خوردن یک پرنده در حال پرواز