به دلیل رشد جلبک ها، رنگ آب دریا به رنگ قرمز درآمده است. این جلبک ها که روی آب شناور است از روز سه شنبه در دریا دیده شده و سبب تعطیل شدن تفریحگاه های معروف باندی، کلاولی و همچنین خلیج گوردونز شده است.

image عکسهای دیدنی و توضیحات درباره دریای خون استرالیا

این جلبک ها می تواند سبب ناراحتی های پوستی در بعضی مردم شود. کسانی که می خواهند در آب شنا کنند، اکنون از استخرهای کنار ساحل استفاده میکنند.

این جلبک ها با نام علمی Noctiluca scintillans، سمی نیست ولی به مردم توصیح شده که در مناطقی که رنگ آب عوض شده شنا نکنند.

image عکسهای دیدنی و توضیحات درباره دریای خون استرالیا

بسیاری از ماهی ها در اثر رشد جلبک ها مرده اند. آزمایش هایی برای پی بردن به دلیل رشد این جلبک ها در حال انجام است. به نظر می رسد افزایش سریع دمای آب و رطوبت باعث رشد جلبک ها شده است.

image عکسهای دیدنی و توضیحات درباره دریای خون استرالیا

image عکسهای دیدنی و توضیحات درباره دریای خون استرالیا

image عکسهای دیدنی و توضیحات درباره دریای خون استرالیا

image عکسهای دیدنی و توضیحات درباره دریای خون استرالیا

image عکسهای دیدنی و توضیحات درباره دریای خون استرالیا

image عکسهای دیدنی و توضیحات درباره دریای خون استرالیا

image عکسهای دیدنی و توضیحات درباره دریای خون استرالیا

image عکسهای دیدنی و توضیحات درباره دریای خون استرالیا