image عبور یک خودرو از روی یک قهرمان مجارستانی برای ثبت در رکورد گینس

تک فارس » مطالب جالب » عبور یک خودرو از روی یک قهرمان مجارستانی برای ثبت در رکورد گینس