image شعری زیبا برای دهه فجر انقلاب اسلامی بهمن ماه

بهمن آمد ماه شادی وسرور

ماه رجعت کردن موسی زطور

ماه پیوند شهیدان با خدا

منفجر گردیده دراین ماه نور

انفجار نور یعنی انقلاب

انقلابی برعلیه ظلم وزور

وجه اسلامی اساس انقلاب

اصل دیگر رهبری از راه دور

ماه بهمن شد بیامد دروطن

فاتح دلها خمینی صبور

آمد وشوری دگر رازد رقم

هیبتش چشم حریفان کرد کور

چون گذشت از رجعت او یک دهه

سرنگون طاغوت از تخت غرور

شکر ایزد بعثتی دیگر رسید

عصر اسلامی بیامد در ظهور