قرار دادن لیوان و استکان در مایع سفید کننده باعث می شود خش و ضرب خوردگی آن نمود پیدا کند و حالت کهنه ای به لیوانها می دهد.

به جای سفید کننده آن ها را ۱۵ دقیق در پودر ماشین لباسشویی بخیسانید.