image سرباز ارتش آزاد سوریه مشغول بازی با یک گربه در حلب