image سرباز آمریکایی در حال مین یابی در منطقه ای در قندهار افغانستان

تک فارس » مطالب جالب » سرباز آمریکایی در حال مین یابی در منطقه ای در قندهار افغانستان