image ریشه ضرب المثل تو به این خریت فهمیدی و ما نفهمیدیم چیست

گویند شخصی در یکی از خیابانهای اصفهان به طفل خردسالی برخورد کرد . دید دودانه اشرفی در دست دارد و آنها را بالا و پایین می اندازد و با آنها بازی میکند . آن شخص یا دیگ طمعش به جوش آمد یا برای امتحان میزان هوش و فراست طفل ، با لهجه ای و آهنگی که در موقع خطاب به کودکان به کار می برند به او گفت : بچه جون ! یکی از اینها را به من بده !
طفل بسیار زیرک بود و گفت : قدری صدای خر در بیاور تا بدهم شخص به این سو و آن سو خیابان نظری افکنده و سپس همین که شخصی را در آن حوالی ندید ، بنای عرعر کردن را گذاشت و سپس گفت : حالا به عهد خود و فاکن ! طفل گفت : عجب ، تو به این خریت فهمیدی که اینها چیز خوبی است ولی من با این آدمیتم نفهمم ؟!

این مثل را موقعی ایراد میکنند که کسی بخواهد با زبان چرب و نرم کسی را فریب دهد و چیزی را به زرنگی از چنگ او بر باید .