image روانشناسی و شناخت افراد از روی شکل ابرو

هر شکلی از ابرو با شخصیت صاحب آن رابطه دارد.در اینجا به چند شکل از ابروها و رابطه آنها با شخصیت افراد اشاره می شود:

▪ ابروهای نرم و کم پشت نشانه ناپختگی و بی تجربگی است.

▪ ابروهای پرپشت نشانه تحرک زیاد و پرانرژی بودن است.

▪ ابروهای بلند نشانه ثبات شخصیت و تلاش و کوشش فراوان است.

▪ ابروهای کوتاه نشانه عدم استواری و خیالاتی بودن است.

▪ ابروهای پیوسته نشانه حساس بودن است.

▪ ابروهای دور از هم نشانه ضعف و انزوا طلبی و ناپختگی است.

▪ ابروهای نزدیک به چشمها نشانه اراده قوی و تمرکز ذهن است.

▪ ابروهای صاف نشانه شخصیت محکم و لجباز است.

▪ ابروهای کمانی نشانه نیرو و نشاط و گرمی است.

▪ ابروهایی که انتهای آنها به سمت بالاست نشانه جرأت و نشاط و شادمانی است.

▪ ابروهایی که انتهای آن افتاده است نشانه پیچیدگی شخصیت و اضطراب است.

تک فارس » مطالب جالب » روانشناسی و شناخت افراد از روی شکل ابرو