image رنگ موی لیلا فروهر چه ترکیباتی دارد و نحوه ساخت آن

رنگ : ۸.۱۴

مقدار : یک چهارم تیوپ

رنگ : ۱۱.۰۰

مقدار : نصف تیوپ

رنگ : ۸.۷۰

مقدار : سه سانت

پایه : ۹

اکسیدان : ۳ %

در ترکیب بالا شماره رنگ ، استاندارد شرکت پرسونال میباشد.