علی دایی هیچ ارتباطی با خواننده های خارج از کشور ندارد . خود ایشان نیز در مصاحبه ی اخیرش این موضوع را تکذیب کرده و اعلام کردند حتی در صورت واقعیت داشتن این موضوع به احدی ربطی ندارد.