image راه تازه کردن سبزی های یخ در فریزر

سبزی‌هائی که در فریزر مانده‌اند معمولاً طعم و بوی خود را از دست می‌دهند. برای آنچه دوباره عطر و بوی سبزی تازه را به آنها ببخشید، روی آن‌ها آب گرم بریزید و همه‌ی آثار آب ناشی از انجماد را از سبزی بگیرید.
اگر اینگونه سبزی را به صورت آبپز در آب گوشت بپزید طعم خوبی خواهد یافت.