image راهنمای ترک عادت بد دیر کردن در سر قرار

نویسنده کتاب «قاتل احساسات شما» – کن لیندر – می گوید، فائق آمدن بر این عادت مستلزم یافتن دلیل برای سروقت حاضر شدن در جلسات و قرارهای ملاقات است. از خود چند سوال بپرسید: آیا به وقت دیگران احترام می گذارید؟ آیا دوست دارید آدم بی نزاکتی به نظر برسید؟ یا دوست دارید باملاحظه و حرفه ای دیده شوید؟ وقتی تصمیم خود را گرفتید، سعی کنید ساعت قرار ملاقات را ۵ تا ۱۰ دقیقه زودتر از آنچه هست در ذهن خود تجسم کنید. یا می توانید زمان جلسه را ۱۵ دقیقه پیش از موعد واقعی آن برای خود یادداشت کنید.