image ذکری برای وقتی که می ترسیم

هر زمان که دچار ترس و وحشت شدید سه بار بگویید:

یا امان الخائفین

خواهید دید که با گفتن این ذکر تمامی ترس و هراس شما از میان خواهد رفت.