آنلی بیتون :

▪اگر خواب ببینید از دیدن دریایی آرام احساس آرامش می کنید ، نشانه آن است که زندگی طولانی و پر ثمری در پیش رو خواهید داشت .

▪دیدن دریایی آرام در خواب و نشانه پایان نومیدی است .

تک فارس » مطالب جالب » دیدن یک دریای رام و حس آرامش آن تعبیرش در خواب چیست