image دیدن یک انبار آذوقه در خواب چه تعبیری دارد

دیدن انبار آذوقه در خواب، نشانه‏ى آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.