دیدن یک اتاق در خواب چه تعبیری دارد

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

دیدن یک اتاق در خواب چه تعبیری دارد

▪ لوک اویتنهاو می گوید :

اتاق : نیات بد

اتاق زیبا : پیروزمندی

اتاق فقیرانه : توقعات بیجا

مرتب کردن اتاق : مراقب سلامتی خود باشید

تکفارس آی آر

▪ منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست. اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و به آن وارد می شوید بزرگ و باشکوه باشد برای بیننده خواب توانگری و فرح و انبساط پیش می آید و اگر محقر و کوچک و فقیرانه باشد دنیا بر او تنگ می شود . اتاق تنگ و تاریک و غور، تجسمی است از تنگی خلق و ناتوانی اخلاقی. اتاق روشن بخصوص اگر نور از سقف آن ساطع باشد آینده ای روشن است برای بیننده خواب. اتاقی که درهای فراوان دارد فراخی روزی است و گشادگی امور.

▪ آنلی بیتون میگوید:

اگر در خواب اتاقى دیدید، به این معنا است که مدت اندکى در خانه‏ى فعلى خود، خواهید ماند.

www.takfars.ir

تعبیر و معنی دیدن خواب فردی آشنا چیست
  1. چطور با موبایل عکس با کیفیت بگیریم
  2. گزارش تصویری از مجمع الجزایر مالدیو
  3. پارکی زیبا در غرب آلمان
  4. شعر کامل زمستان پوستین افزود بر تن کدخدایان را شاعر شهریار
  5. فستیوال بالن در ژنگژو چین
  6. تصویر هوایی دریاچه های آتشفشانی ایسلند

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات