دیدن و نوشیدن آب خنک در خواب چه معنی و تعبیری دارد

مجله علمی هنری آموزشی پزشکی تک فارس شامل مطالب جدید و جالب با موضوعات پزشکی و سلامتی، روانشناسی، نکات آرایشی، دکوراسیون منزل، خانه داری، آموزش آشپزی

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
تک فارس

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

دیدن و نوشیدن آب خنک در خواب چه معنی و تعبیری دارد

image دیدن و نوشیدن آب خنک در خواب چه معنی و تعبیری دارد

▪ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که آب صافی در پیاله، مانند سگی خورد دلیل کند که زندگانی به عیش و عشرت گذراند، اما کاری کند که بلا و فتنه بدو رسد، که مال جمع را اندک اندک به مردمان بخشد و به خیرات خرج کند.

▪لوک اویتنهاو می گوید :

آب خنک : خوشبختی

و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همیخورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد. و بعضی گویند که به قدر آنچه از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.

تکفارس آی آر

▪منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب میخورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت میکنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید. آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید.

بهترین راه برای آموزش گربه خانگی
  1. تعبیر دیدن آینه در خواب یا دیدن خود در آینه چیست
  2. فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف چ
  3. فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف ق
  4. خواب دیدن آتش گرفتن خانه و آتش در خانه تعبیرش چیست
  5. فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف ز
  6. بهترین اسم های دخترانه و پسرانه با معنی

مطالب محبوب

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

محصولات معتبر