درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

▪ بچه ها آه و ناله می کنند : پول

▪ افراد فامیل آه و ناله می کنند : باید خرجهایتان را کمتر کنید

▪ خواب آه و ناله : شادی

▪ گریه و زاری : فرد مورد علاقه تان را از دست خواهید داد

تک فارس » مطالب جالب » دیدن و شنیدن آه و ناله در خواب چه تعبیری دارد