از خاصیتهای موتور یکی عشق به سرعت و دیگری حوادث ناگوار پیشبینی نشده و همینطور نقض حقوق دیگران است
پس اگر کسی سوار بر موتور خودش را ببیند با حوادث پیش بینی نشده ای مواجه خواهد شد.
در ضمن رسیدن سریع به اهداف نیز می تواند معنی داشته باشد.
وهمینطور ایجاد مزاحمتهائی برای مردم.

تک فارس » مطالب جالب » دیدن موتورسیکلت در خواب چه تعبیری دارد