*اگر خواب ببینید حمایل نظامی بر لباس خود دارید ، نشانه آن است که با رفتارتان تنها توجه افراد سبک سر را به خود جلب کرد .
*اگر خواب ببینید برای دختری حمایل نظامی خریده اید ، علامت آن است که با صداقت و رفتار معقولانه خود ، شأن و مقامی به دست می آورید .

تک فارس » مطالب جالب » دیدن لباس نظامی بر تن خود در خواب تعبیرش چیست