منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

▪ دیدن آوار خوب نیست نه برای زن و نه برای مرد .

اگر کسی در خواب شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از حادثه ای غیر مترقبه خبر می دهد

و اگر ببیند آوار از جایی که می شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می آید

و اگر جایی که آوار آمده نا آشنا باشد حادثه قطعی است لیکن سهم بیننده خواب از نتایج آن مختصر است

اگر آوار در خانه خودش باشد تنزل مقام میابد و نزد مردم ارزش و اهمیت خود را ازدست می دهد

▪ به هر حال دیدن آوار در خواب نیکو نیست .

تک فارس » مطالب جالب » دیدن ریختن آوار یا آوار در خواب چه تعبیری دارد