به خواب دیدن، دلیل کند بر مردی توانگر و حکیم که نرم و آهسته باشد.

تک فارس » مطالب جالب » دیدن درخت شفتالو در خواب چه تعبیری دارد