اگر زنی صحنه های نامزدی خود را به خواب ببیند ، علامت آن است که بزودی به کاری مشغول خواهد شد که برایش امتیازات اجتماعی به ارمغان خواهد آورد .

تک فارس » مطالب جالب » دیدن خواب یک مراسم نامزدی چه تعبیری دارد