دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانه آن است که از مسئولیتی و بی اعتنایی دوستی نسبت به خود رنج خواهید برد.

تک فارس » مطالب جالب » دیدن خواب وسایل و ابزار جراحی پزشکی چه تعبیری دارد