▪ اگر در خواب حضرت مسیح علیه السلام را ببینید ، نشانه آن است که روزگاری لبریز از صلح و دوستی و سعادت خواهید داشت .

▪ اگر در خواب حضرت مسیح علیه السلام را در باغی ببینید ، دلالت بر تغییر و تحولات درونی و نیاز به عشقی دور از دسترس دارد .

▪ اگر حضرت مسیح علیه السلام را در کلیسا به هنگام موعظه بازرگانان ببینید ، نشانه آن است که تلاشهای حقیقی شما به ثمر می رسد و دشمنان شکست می خورند .

تک فارس » مطالب جالب » دیدن خواب حضرت عیسی مسیح چه تعبیری دارد