image دیدن خواب با چوب زیر بغل راه رفتن چه تعبیری دارد

*اگر خواب ببینید با کمک چوب زیر بغل راه می روید علامت آن است که وضعیت مالی شما متزلزل خواهد شد.
*اگر خواب ببینید چوب زیر بغل از دست شما می افتد و می شکند ، نشانه آن است که از سپردن کارهای خود به دست دیگران پشیمان خواهید شد .
*اگر خواب ببینید کسی به کمک چوب زیر بغل راه می رود ، علامت آن است که کارهایتان با نتایجی مطلوب همراه خواهد شد .