لیلا برایت مى‏گوید:
دیدن استخراج معدن در خواب، بدین معنا است که شما از آینده واهمه دارید.
آنلی بیتون مى‏گوید:
اگر در خواب خود را مشغول استخراج مواد معدنى دیدید، معنایش آن است که دشمن در تلاش است تا سوابق بد شما را بر ملا سازد و به شهرت شما صدمه وارد کند.

تک فارس » مطالب جالب » دیدن خواب استخراج از معدن چه تعبیری دارد