دیدن خواب آشتی و آشتی کردن با کسی تعبیرش چیست

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

دیدن خواب آشتی و آشتی کردن با کسی تعبیرش چیست

▪منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

ابن سیرین آشتی را در خواب طول عمر تعبیر کرده است. آشتی کردن همچنان که دربیداری خوب است در خواب نیز صورتی نیکو می تواند داشته باشد اما اگر با کسی آشتی کردید که در بیداری با او قهر هستید نشان آن است که بد او را می خواهید و کینه ای از او به دل دارید ولی اگر در خواب با کسی آشتی کردید که در بیداری قهر نبوده اید خوب است و این را می گوید که خیر و صلاح در پیش دارید و می توانید برای یکدیگر مفید و موثر واقع شوید . اگر در خواب با کسی که اصلا او را نمی شناسید آشتی کردید نشان آن است که کسی به شما نیکی می کند . امام جعفر صادق علیه السلام نیز آشتی کردن در خواب را درازی عمر می دانسته اند.

▪لیلا برایت میگوید:

آشتى کردن با کسى به معنى این است که شما رقیبى بسیار سختگیر و غیرقابل بخشش در سر راه خود دارید. اگر زنى چنین خوابى ببیند، علامت آن است که در زندگى و آینده‏ى خود، کارى او را بسیار ناامید خواهد کرد. اگر تاجرى چنین خوابى را ببیند، علامت آن است که اجناس او به قیمت بسیار بالاترى به فروش مى‏روند.

▪آنلی بیتون میگوید:

تکفارس آی آر

۱ـ خواب آشتی کردن نشانه محیطی صمیمی و گفتگوهای دوستانه است.

اگر تاجری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که اجناس او بهای بیشتر پیدا خواهد کرد و اگر جوانان خواب آشتی ببینند ، نشانه وصال و نزدیکی است.

۲ـ اگر خواب ببینید کسی بی توجه به خودخواهی شما طرح آشتی می ریزد ، نشانه آن است که در اثر بی توجهی به وظایف خود نزد دوستان شرمنده و سرافکنده اید.

۳ـ اگر زنی چنین خوابی ببیند ، دلالت بر آن دارد که در آینده از امری نومید خواهد شد.

▪محمدبن سیرین گوید:

www.takfars.ir

اگر بیند که با کسی آشتی کرد، دلیل که عمرش دراز گردد و اگر بیند که در آشتی، کسی را به فساد دین خواند، دلیل که وی را به صلاح و خیر راه دین خواند. اگر بیند ه درخشم کسی را به صلاح دین می خواند، دلیل که وی را به فساد و راه شَرّ خواند.

▪حضرت امام جعفر صادق فرماید:

آشتی در خواب، دلیل کند بر سه وجه است.

اول: بر درازی عمر

دوم: بر قوت و نیرومندى

سوم: بر سیرت و اعتقاد پسندیده.

ساعت چرمی زنانه مدل های
  1. گزارشی دیدنی از اعماق یک شهر زیر زمین
  2. یک عالمه متن های خنده دار و بامزه جدید
  3. متن کامل عربی سوره الطارق به همراه ترجمه دقیق فارسی
  4. عکس زیبای ارشان خواجه امیری پسر احسان خواجه امیری
  5. زندگینامه فوتبالیست ایرانی معروف اشکان دژاگه
  6. دانلود رایگان کتاب آموزشی ویندوز ۸ به زبان فارسی

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات