image دیدن خواب آزاد شدن از زندان چه تعبیری دارد

اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده‏اید بدانید که غم و اندوه فراوانى در انتظار شما است.