تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
مطالب جالباشتراک گذاری

دیدن خواب آبگیر چه تعبیری دارد

حضرت امام جعفر صادق فرماید:خوردن آبکانه بر پنچ وجه گفته اند: اول: بیماری، دوم: غم، سوم: خصومت، چهارم: حاجت، پنچم: ناسازگای با اهل و عیال

لوک اویتنهاو می گوید :

آبگیر : مراقب خودتان باشید

اگر بیند که آبکانه همیخورد، دلیل کند که به قدر آن وی بیماری بود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که آبکانه بریخت یا از وی هیچ نخورد دلیل کند که از غم و اندو فرج یابد و اگر بیمار بود شفا یابد.

تکفارس آی آر

محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب مشابه بیشتر ››