جای سبز و خرم : کامیابی ، به حقیق پیوستن امیدها

تک فارس » مطالب جالب » دیدن جای خرم و سبز در خواب چه تعبیری دارد