دیدن بشقاب پرنده در خواب دلیل بر ورود افراد ناشناس به آن محل می باشد.
اگر بشقاب پرنده نورانی بود دلیل بر متدین بودن آن اشخاص است.
اگر افراد داخل بشقاب پرنده زن بودند . دلیل بر ورود افراد ناشناس زن و اگر مرد بودند دلیل بر ورود افراد ناشناس مرد.
چون خواستگار برای دختر افرادی ناشناس معرفی می شود اگر دختری خواب ببیند بشقاب پرنده به سوی خانه آنها آمد ودر آنجا پیاده شدند دلیل برآمدن خواستگار برای اوست.
اگر افراد داخل بشقاب پرنده با خشم به مردم نگاه کردند دلیل بر بلای بزرگ است.

تک فارس » مطالب جالب » دیدن بشقاب پرنده در خواب چه تعبیری دارد