اگر در خواب ببینید که با دیگران مشغول بازى چشم‏بندى هستید، به این معنا است که در کارى شرکت مى‏کنید که احتمالا به شما ضرر مى‏رساند.

تک فارس » مطالب جالب » دیدن بازی چشم بندی در خواب چه تعبیری دارد