دیدن ماشین در خواب و یا هر نوع وسیله نقلیه در خواب دیده شود به معنی خبرهای خوش و خوب برای خواب بیننده است و این که حوادث خیر و خوش در راه است.

تک فارس » مطالب جالب » دیدن انواع وسیله نقلیه در خواب چه تعبیری دارد