image دیدن اصلاح و کوتاه کردن موی سر در خواب چه تعبیری دارد

اگر خواب ببینید می خواهید به آرایشگاه بروید و موی سر خود را اصلاح کنید ، علامت آن است که برای پیش بردن اهداف خود نقشه می کشید . اما نیروی کافی برای عملی کردن نقشه ها صرف نمی کنید .

تعبیر خواب دیدن آرایشگاه

▪ آنلی بیتون مى‏گوید: دیدن آرایشگاه در خواب ، علامت آن است که با دقت و تلاش خود به پیروزی دست خواهید یافت .

▪ اگر دختری خواب آرایشگاه ببیند ، علامت آن است که بر ثروت او اندگی افزوده خواهد شد .

▪ اگر زنی خواب ببیند موهایش را در آرایشگاه رنگ می کند ، علامت آن است که دشمنان می کوشند به آبروی او خدشه وارد سازند ، اما او با احتیاط از دام آنها می گریزد .

▪ دیدن آرایشگاه در خواب، نشانگر آن است که اگر کمى دقت و تلاش کنید، پیروزى‏هاى بزرگى در زندگى نصیب شما خواهد شد.

▪ لیلا برایت مى‏گوید: اگر دیدید در آرایشگاه مشغول اصلاح هستید، دلیل بر آن دارد که شما دچار خسارت و ضررى بزرگ خواهید شد.

▪ درکتاب سرزمین رویاها آمده است : به آرایشگاه میروید : در حال حاضر موفق نیستید ولی در آینده به سبب کاری که میکنید به موفقیت و شهرت میرسید .

▪ با یک دوست به آرایشگاه میروید : دوستان به شما حسد میبرند .

▪ فقط به موهایتان مدل میدهید : به سفر خواهید رفت.

▪ موهایتان را طلایی میکنید : از کارهایتان پشیمان خواهید شد

▪ موهاینان را سیاه میکنید : یک راز کشف میشود .

▪ موهاینان را حنایی میکنید : یک دوست را از دست میدهید .

▪ موهایتان را بلوطی میکنید : موفقیت شما به تاخیر می افتد

▪ رنگ موهایتان را از بین میبرید ( دکلره میکنید ) : درآمد بسیار خوبی خواهید داشت .

▪ دخترتان را به آرایشگاه می برید : خبرهای خوش از راه دور

▪ سلمانی برای شما یک کلاه گیس میسازد : یک خطر در نزدیکی شماست.

تعبیر خواب دیدن آرایشگر

▪ دیدن آرایشگر در خواب ، برای یک زن علامت آن است که از طرف خانواده به موقع سرزنش خواهد شد .

▪ اگر زنی خواب ببیند موهایش را آرایشگری درست می کند ، علامت آن است که با هر وسیله ای سعی می کند نظر مردم را به خواسته های خود جلب کند و به جستجوی کارهایی جزیی خواهد رفت .

▪ لیلا برایت میگوید: اگر در خوابتان آرایشگر ببینید، نشانگر این است که شما تغییرات جزئى و کوچکى در زندگى خود خواهید داشت، خصوصا در مورد خانم‏ها.

▪ شما آرایشگر هستید : موفقیت بزرگی نصیبتان میشود.

▪ موهایتان را بوسیله آرایشگر کوتاه می کنید :در معامله ای سودهای بزرگ نصیبتان میشود.

▪ آرایشگر ریشتان را می تراشد : ضرر مالی

▪ آنلی بیتون میگوید: اگر زنى در خواب آرایشگرى را مشاهده کند، دلیل بر آن است که از طرف خانواده مورد سرزنش و ملامت قرار خواهد گرفت.

تعبیر دیدن خواب آرایش کردن

▪ آرایش کردن : موقعیت بسیار خوب

تک فارس » مطالب جالب » دیدن اصلاح و کوتاه کردن موی سر در خواب چه تعبیری دارد