یک زن متشخص به شما ابراز علاقه میکند :حقارت و شرمساری
یک سیاستمدار یا تاجر به شما ابراز علاقه میکند :نتایج عالی در کارها
یک شخصیت مهم به شما ابراز علاقه میکند: احترام و امتیاز
دوستان به شما ابراز علاقه میکند : ناراحتی