درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

▪ آینده فرزندانتان : خوشبختی

▪ آینده شما خوب نیست : شادی

▪ آینده خود را درخواب می بینید : فرصت این را پیدا می کنید که یک کدورت قدیمی را از میان بردارید .

تک فارس » مطالب جالب » دیدن آینده خود در خواب یا فردی دیگر تعبیرش چیست