▪ درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک کپه آهک : شانسهای کوچکی در آینده نصیبتان می شود .

آهک می خرید : در کارهایتان ترقی خواهید کرد.

با آهک کار می کنید : شما را از نظر احساسات مورد آزمایش قرار می دهند .

در ساختن چیزی آهک بکار می برید : مراقب دشمن باشید .

▪ حضرت دانیال گوید:

اگر کسی بیند که با آهک، موی از تن بسترد، دلیل که اگر مال دارد، به قدر آن موی که بسترده بود، او را مال حاصل گردد و اگر غمگین بود از غم فرج یابد و اگر وام دارد وامش گذارده گردد.

▪ محمد بن سیرین گوید:

آهک کردن در خواب، توانگر را زیادی مال و درویش را گذاردن وام و کارفران را نشان مسلمانی باشد.

▪ حضرت اما جعفر صادق فرماید:

آهک در خواب بر سه وجه بود.

اول: خبر بد

دوم: سخنهای زشت ناخوش

سوم: کارهای دشوار.

و تعمیروساخت بنا با آهک تعبیر خوبی ندارد

▪ لیلا برایت میگوید:

اگر خود را در حال پختن آهک دیدید، معنى آن این است که باید براى داشتن زندگى بهتر تلاش زیادى از خود نشان دهید. اگر خود را در کوره‏ى آهک‏پزى دیدید، علامت آن است که عمرى طولانى و بسیار پر ارزش خواهید داشت.

▪ آنلی بیتون می‏گوید:

دیدن آهک در خواب، دلالت بر آن دارد که بعد از مدت‏ها سختى و مرارت در زندگى، به سوى سعادت و خوشبختى گام خواهید برداشت.

تک فارس » مطالب جالب » دیدن آهک در خواب یا استفاده از آهک چه تعبیری دارد