لیلا برایت می‏گوید:

▪ اگر خود را در حال وصل کردن آنتن به زمین دیدید، علامت آن است که در انجام دادن یک کار بزرگ و بسیار سودآور موفقیت نصیب شما خواهد شد.

▪ آنتن، دلالت بر این دارد که شما خبرى خوب از طرف دوستان یا آشنایانى که از شما دور هستند، دریافت خواهید کرد.

▪ اگر دیدید که در حال وصل کردن یک دستگاه مرکزى آنتن مى‏باشید، بیانگر آن است که در آینده وضع کار و کاسبى شما بسیار خوب مى‏شود.

تک فارس » مطالب جالب » دیدن آنتن رادیو یا آنتن تلویزیون در خواب تعبیرش چیست