▪ استیو مک کویین : در این دنیا برای کفری کردن آدمهای رذلی که می خواهند همه چیز را از آنچه هست برایت سخت تر کنند، راهی بهتر از این نیست که وانمود کنی از هیچ چیز دلخور نیستی .

▪ مرد جزامی : سیگار دوست داری؟

پاپیون : اگه بتونم پیدا کنم .

مرد جزامی : سعی کن بکشی(درحال سیگار تعارف کردن)…(پاپیون سیگار را میگیرد و می کشد) …..جزامی: از کجا میدونستی من جزام خشک دارمُ واگیر نداره ؟

پاپیون : نمیدونستم .

▪ لوییس : این تنها راه نجات ماست، مگه نه؟

پاپیون : آره

لوییس : فکر میکنی موفق بشیم؟

پاپیون : مگه فرقیم میکنه؟.

▪ در سکانسی از فیلم؛ پاپیون در جزیره ای دور افتاده که جذامیان در آن زندگی میکنند با شجاعت می گوید :

اگه قراره جذام بگیری چه بهتر که اونو از پول بگیری نه از دست یک جذامی .

▪ پاپیلون ( آخرین دیالوگ فیلم ) : هی حرومزاده ها ، من هنوز زنده ام .

تک فارس » مطالب جالب » دیالوگ های جالب فیلم پاپیون برای تلگرام