image دقت خود را با عکس های خطای دید بسنجید

در نگاه اول شاید خانم ها را با ستون اشتباه بگیرید…

image دقت خود را با عکس های خطای دید بسنجید

سه مربع اول با وجود اینکه صاف هستند ولی کج به نظر می رسند.

image دقت خود را با عکس های خطای دید بسنجید

با وجود اینکه مربع های رنگی همه در یک سطر و ستون هستند ولی موج دار به نظر می رسند.